Ontwikkelingen update plannen Wassenaarweg

door admin

Onderstaande brief / informatie is tevens per e-mail gestuurd naar alle raadsleden en politieke partijen van Arnhem.

Geachte gemeenteraadsleden, fractievolgers en griffie,

De afgelopen maanden is er regelmatig contact geweest met de diverse fracties over de wens van, een groeiende groep buurtbewoners, het stadsbos aan de Wassenaarweg te behouden. Op dit moment hebben wij 1104 handtekeningen van, overwegend, Arnhemmers.

De reden voor de onrust binnen Elderveld is het stelselmatig verwijderen van groenpercelen zonder de burgers hierin te betrekken of een stem te geven.
Met uitzondering van een enkel project is ook het Wijkplatform niet vooraf meegenomen in de besluitvorming of om een mening gevraagd. Dat zorgt ervoor dat de groep ontstemde burgers alsmaar toeneemt, ieder om zijn eigen redenen.

Vandaag is daar een nieuwe reden bijgekomen, deze willen wij graag met u delen omdat wij om interveniëring door de gemeenteraad vragen.

Na de bomenkap aan de Leidenweg, waar procedures niet correct zijn doorlopen was er een buurtbijeenkomst over de voorgenomen bouwplannen aan de Wassenaarweg. Het wijkplatform was niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst en zelfs niet geïnformeerd. De opkomst was hoog waarbij met name de zorg over het verdwijnen van groen een terugkerend onderwerp was. Buurtbewoners vreesden dat er een herhaling van de Leidenweg zou plaatsvinden waarbij wij als bewoners geen bezwaar konden indienen tegen de kap van de bomen. Hierin werden wij herhaaldelijk gerustgesteld door projectleider Floor Riethorst, met wethouder van der Zee als aanwezige in de zaal.

Mevrouw Riethorst verzekerde ons dat het project in de geest van het nieuwe bomenplan zou worden uitgevoerd en dat er een kapvergunning zou worden aangevraagd waarop wij bezwaar konden indienen. Ook zou er ruim van tevoren een tijdlijn van de geplande activiteiten toegezonden worden aan alle 300 direct omwonenden en het wijkplatform. We zouden hierdoor ruim de tijd krijgen onze, eventuele, bezwaren voor te bereiden. In de bijlage treft u het verslag waarin deze afspraken worden bevestigd (o.a. in ad2 en in de actiepunten)

De procedures zouden netjes worden doorlopen wat concreet gemaakt werd door te benoemen dat er niet gestart zou worden met de kap van de bomen voordat ook de bezwaartermijn was verlopen. In de periode hierop volgend bleef het angstvallig stil m.b.t. de afgesproken tijdlijn. Ook het wijkplatform, dat tussentijds nog wel contact heeft gehad over het ontwerp van het gebouw, hoorde niets meer van de tijdlijn, ondanks dat hier actief naar is geïnformeerd.

Ook de groep Elderveld Groen en de werkgroep Groen en Milieu (van het wijkplatform) hebben geen reacties mogen ontvangen van mevrouw Riethorst.

Het verzoek om inzage in de tijdslijn en de procedures leverde tot vanochtend geen concrete informatie op. Wel is er een aantal keer gepoogd tot een afspraak te komen maar deze werden door mevrouw Riethorst niet geprioriteerd en zelfs geannuleerd. Nadat Elderveld Groen gisterenavond aankondigde een WOB verzoek te zullen gaan doen werd Elderveld Groen vanmorgen geïnformeerd. Zij hebben het wijkplatform in kennis gesteld.

Er werd verteld door mevrouw Riethorst dat ze eerder geen contact kon opnemen omdat ze van de verschillende wethouders tegenstrijdige berichten kreeg over het project Wassenaarweg. Gisteren hadden wethouder Bouwkamp en wethouder van der Zee met elkaar gesproken en is er tot de conclusie gekomen dat het project doorgang moet vinden. Dit resulteert er volgens mevrouw Riethorst in dat de bomen de eerste week van maart gekapt gaan worden. Er wordt niet afgewacht op de omgevingsvergunning bouw van Moviera en er wordt geen omgevingsvergunning kap aangevraagd. Ondanks eerdere beloftes aan de buurt (zie bijlage).

Mevrouw Riethorst spreekt uit zich ervan bewust te zijn dat dit zal zorgen voor grote maatschappelijke onrust maar stelt juridisch tot niets verplicht te zijn. Het nieuwe bomenplan is ten slotte nog niet aangenomen.

Over de onvrede dat er de suggestie wordt gewekt dat buurtbewoners mogen meedenken over het ontwerp terwijl er niet eens budget is voor een klimplant tegen het gebouw wordt door mevrouw Riethorst als reactie gegeven dat deze formulering inderdaad mogelijk verkeerd is geweest. Er had beschreven moeten worden dat bewoners geïnformeerd zouden worden.

Wat vragen wij u concreet:

  1. Zorg dat de gemeente Arnhem (college) zich aan de gemaakte afspraken houdt en de kap, zonder de toegezegde kapvergunning, tegen gehouden wordt.
  2. De Gemeente houdt zich aan de afspraken zoals beschreven in het verslag van de bewonersavond op 21 november 2019.
  • 300 direct aanwonenden en het wijkplatform ontvangen een tijdlijn van de geplande werkzaamheden.
  • 300 direct aanwonenden en het wijkplatform worden geïnformeerd over de publicatie van de diverse vergunningen
  • Er wordt een kapvergunning aangevraagd voor de Wassenaarweg
  • Er wordt niet gestart met kap totdat de bezwaren volledig zijn doorlopen.
  • Er wordt antwoord gegeven op welke alternatieven zijn onderzocht voor Moviera.
  • Er wordt bij de eventuele bouw rekening gehouden met de wens van de omwonenden
  • Het wijkplatform wordt volledig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

3. In toekomstige situaties willen wij dat, ten minste het wijkplatform, wordt geïnformeerd over besluiten voordat hier onomkeerbare acties in zijn uitgezet.

4.Wij vragen u bij de vaststelling van het bomenplan deze situatie in gedachten te houden. Burgers hebben geen enkel recht om te pleiten voor behoud van bomen als er geen kapvergunning verplicht is.

 

Gerelateerde berichten