Ledenvergadering Wijkvereniging Elderveld

door admin

Maandag 11 juli 2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantoor Leimuidenplaats 22a, Arnhem

AGENDA
• Opening en vaststellen agenda
• Notulen ALV 11 oktober 2021
• Mededelingen
• Jaarverslag
• Jaarrekening 2021 – verslag kascontrolecommissie
• Verkiezing kascontrolecommissie
• Bestuurssamenstelling
• Begroting 2022 en contributie
• Organisatie activiteiten
• Rondvraag
• Sluiting

De jaarstukken liggen vanaf 27 juni 2022 op het kantoor ter inzage.

Gerelateerde berichten