Coronaprotocol Cursussen Wijkvereniging Leimuidenplaats

door Cor de Vrieze

(Versie 16 oktober 2020)

De cursussen en workshops (hierna lessen genoemd) van de Wijkvereniging Elderveld gaan weer van start. Maar er is wel wat veranderd. Vanwege corona zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden. Samen kunnen docenten, cursisten en kantoorbeheerder er dan voor zorgen dat alles veilig en verantwoord verloopt. Deze handreiking bevat het coronaprotocol voor de lessen die onder verantwoordelijkheid van de Wijkvereniging worden gegeven op het kantoor Leimuidenplaats 22a.

Dit protocol beschrijft een aantal praktische regels en adviezen rondom veiligheid en hygiëne. Er kan aanleiding zijn om op onderdelen van dit protocol af te wijken vooropgezet dat de algemene coronaregels gehandhaafd blijven. Twijfelt u over bepaalde regels of adviezen? Bel dan 026-3810798 of stuur een E-mail naar wijkver.elderveld@hetnet.nl.

Dit protocol voorziet alleen in regels en adviezen voor de lessen die onder de directe verantwoordelijkheid van de Wijkvereniging gegeven worden in het leslokaal van het kantoor (Leimuidenplaats 22a). Een groot deel van de lessen van de Wijkvereniging wordt gegeven in het Wijkcentrum en De Gaanderij. Het naleven van de coronaregels op deze locaties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van beheerder, docenten en cursisten. Het Wijkcentrum en De Gaanderij zijn ervoor verantwoordelijk dat de randvoorwaarden voor veilig lesgeven op orde zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan duidelijke looplijnen, regels voor aankomst en vertrek en voldoende ventilatie (zie echter Bijlage 1). De momenteel geldende regels voor het Wijkcentrum vindt u op https://nocnsf.nl/sportprotocol en die voor De Gaanderij op http://swoa.nl/corona/.

Het vervolg van dit protocol voor de lessen in het verenigingskantoor is als volgt opgebouwd:
1. Algemene coronaregels
2. Regels voor cursisten
3. Regels voor docenten
4. Taken en verantwoordelijkheden van de Wijkvereniging

1. Algemene coronaregels
– Houd altijd en overal anderhalve meter afstand. De afstandsregel geldt niet voor personen die tot één huishouden/gezin behoren.
– Schud geen handen, nies in uw ellenboog, gebruik papieren wegwerp zakdoekjes en raak uw gezicht niet aan met uw handen.
– Blijf thuis bij verschijnselen zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, (lichte) hoest en verhoging of koorts (vanaf 38 graden). Blijf ook thuis wanneer één van uw gezinsleden deze klachten heeft.
– Laat u bij twijfel testen. En kom niet naar de les of cursus als u net uit een risicogebied komt. Blijf dan tien dagen in thuisquarantaine.

2. Regels voor cursisten

2.1. Regels bij aankomst en vertrek
– Wacht buiten tot de docent u oproept naar binnen te komen (met inachtneming van de 1,5 meter regel).
– Ga vervolgens onder begeleiding van de docent één-voor-één naar binnen. Houdt daarbij rekening met de markeringen op de vloer zodat u altijd anderhalve meter afstand tot elkaar houdt.
– Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de desinfectiezuil met contactloze alcoholdispenser. Die staat rechts in het halletje bij de voordeur.
– Neem plaats in het leslokaal volgens de regel “wie het eerst komt, zit het verst achteraan”. Iedere cursist zit aan zijn ‘eigen’ tafel die niet verschoven mag worden.
– Hang uw jas op uw ‘eigen’ stoel, dus niet aan de kapstok.
– Is de les afgelopen, dan verlaat u één-voor-één het leslokaal via de voordeur (dus niet allemaal tegelijk de nauwe gang in).
– Gezien haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de cursisten adviseert de Wijkvereniging het dragen van een mondkapje. Dat kan op zodra u het kantoor betreedt, kan weer af op het moment dat op uw plek in de lesruimte zit en kan weer op zodra u deze plek verlaat.

2.2. Regels tijdens de les
– Blijf tijdens de les zitten waar u zit, tenzij “hoge nood” u ertoe dwingt uw plek te verlaten.
– Houd er rekening mee dat de docent niet naast u kan zitten of staan en niet met u kan meekijken (vanwege de 1,5 meterregel). Deze regel kan in overleg met de cursist worden versoepeld als de docent een spatscherm draagt.
– Gebruik alleen uw eigen materiaal en deel dat dus niet met andere cursisten

2.3. Regels voor de eventuele pauze
– Vanwege het besmettingsgevaar adviseert de Wijkvereniging de gebruikelijke pauze te laten vervallen. En dus geen koffie, thee of vergelijkbaar te serveren. Het is een dringend advies waarvan echter in onderling overleg kan worden afgeweken (uiteraard met inachtneming van de algemene coronaregels).
– Blijf tijdens de pauze op uw plek; koffie, thee, serviesgoed en dergelijke komen via de docent tot u (als u in onderling overleg tot een pauze besloten hebt).

3. Regels voor de docent
– U draagt ertoe bij dat de regels en adviezen voor cursisten zo goed mogelijk worden nageleefd. Dit wil zeggen: de algemene coronaregels en de regels en adviezen voor aankomst, vertrek, tijdens de les en de eventuele pauzes (zie paragraaf 2).
– U doet alles wat nodig is om te voorkomen dat u anderen besmet of zelf door anderen besmet wordt.
– U draagt een spatscherm als u en/of de cursisten zich daarbij veiliger voelen
– Houd de CO2-meter nauwgezet in de gaten. Deze meter geeft een indicatie van de hoeveelheid uitgeademde (virus)druppeltjes die zich in de lucht bevinden. De signalen groen, geel en rood betekenen respectievelijk voldoende, matige en onvoldoende ventilatie. Is het signaal geel, zet dan (meer) ramen open. Is het signaal rood, zet dan alle ramen gedurende tien tot vijftien minuten tegen elkaar open. Zie ook bijlage 2.
– De docent spreekt cursisten zo nodig aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels en breekt de les af als dat niet helpt af.

4. Taken en verantwoordelijkheden van de Wijkvereniging
– De Wijkverenging zorgt ervoor dat cursisten en docenten de regels en adviezen uit paragraaf 2 en 3 kunnen naleven.
– De Wijkvereniging zorgt ervoor dat desinfecterende middelen in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn. Desgewenst wordt docenten een spatscherm ter beschikking gesteld.
– De Wijkvereniging hangt de hygiëneregels goed zichtbaar op bij de ingang van het kantoor en herhaalt deze op meerdere plekken daarbinnen.
– De kantoorbeheerder van de Wijkvereniging desinfecteert tafels, computers, deurknoppen, prullenbakken, serviesgoed en andere contactoppervlakken voorafgaand en na afloop van iedere les.
– De kantoorbeheerder van de Wijkvereniging ziet erop toe dat het CO2-gehalte in de lesruimte niet boven de daarvoor geldende normen uitkomt.

Bijlage 1: Lessen in het Wijkcentrum en De Gaanderij
De situatie op het Wijkcentrum en in de Gaanderij vraagt extra aandacht van onze docenten en cursisten. Bestuursleden van de Wijkvereniging hebben beide locaties bezocht. De inspectie op locatie doet vermoeden dat de randvoorwaarden voor veilig lesgegeven nog niet volledig op orde zijn. Zo zijn er nog geen duidelijke looplijnen uitgezet en roept de ventilatie nog enkele vragen op. Het naleven van de regels uit ons protocol op de beide andere locaties vormt hiermee een uitdaging voor docenten en cursisten. Er is overleg met de beheerders gaande om hierin verbetering te brengen en we houden u van de vorderingen op de hoogte.

Bijlage 2: Uitleg bij de regels voor de ventilatie van de lesruimte
Het kantoor van de wijkvereniging heeft geen modern ventilatie-, verwarmings- en koelingssysteem. In de lesruimte kunnen beheerder en docenten alleen de vier ramen openen om verse buitenlucht binnen te laten. In de winter kan dit tochtklachten opleveren en leiden tot een gevaarlijk binnenmilieu. Vandaar dat de Wijkvereniging een degelijke kooldioxide meter heeft aangeschaft. Die geeft aan wanneer docenten en kantoorbeheerder de ruimte moeten luchten. De aerosolen (minuscule druppeltjes die worden uitgeademd) die mogelijk virusdeeltjes bevatten, verdwijnen dan uit het leslokaal. Zo wordt het risico op besmetting met het coronavirus een stuk kleiner.
Docenten wordt verzocht de CO2-concentratie nauwgezet in de gaten te houden. Stijgt de CO2-concentratie boven de 1000 ppm (parts per million) en wordt de Led-indicatie geel, open dan de ramen. Blijft de CO2-concentratie doorstijgen tot boven de 1500 ppm met bijbehorende rode led-indicatie, ga dan tijdig het lokaal luchten door de vier ramen volledig te openen. Het luchten van het lokaal duurt tien tot vijftien minuten en vindt idealiter plaats in een leeg lokaal tussen de leswisselingen door.

DISCLAMER
Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd, dan zal de Wijkvereniging dit protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. Het document is zorgvuldig samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie. Desondanks kan het zo zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn. Mochten de maatregelen wederom aangescherpt worden, waarbij niet voldaan kan worden aan deze aanscherpingen, dan zullen de cursussen geen doorgang vinden.
De inhoud van de cursus of workshop kan worden gewijzigd en/of aangevuld, om te voldoen aan de richtlijnen.

Gerelateerde berichten