Zorg op peil in een duurzaam, sociaal en economisch sterk Arnhem

door admin

Passende zorg bieden voor de inwoners en ruimte houden om te investeren. De begroting 2020-2023 is er een waarin we zorgen dat met de financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat iedereen passende zorg krijgt. Waarin de ambities op het gebied van duurzaamheid, cultuur, onderwijs, wonen en werken onverminderd overeind blijven.

Uit de vandaag gepresenteerde begroting blijkt tevens dat de financiële positie – ondanks de stijgende zorgkosten – robuust is.

Robuust

De totale uitgaven zijn € 760 miljoen. € 235 Miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven. De inkomsten, ook € 760 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel financieel sluitend. We weten ook dat de afgelopen jaren veel taken zijn gedecentraliseerd naar gemeenten, terwijl die gemeenten voor die taken minder geld vanuit het Rijk kregen. De financiële positie van de gemeente is en blijft evenwel robuust: de solvabiliteit neemt toe en we blijven toevoegen aan de financiële reserves.

Zorgtekorten omlaag

De afgelopen jaren hadden we te maken met oplopende tekorten in de zorg. Deze tekorten, enerzijds ontstaan door kortingen van het Rijk, anderzijds door een toenemende zorgvraag, worden in de komende jaren teruggebracht door volop in te blijven zetten op de transitie. Het doel is om de vraag naar dure specialistische zorg te reduceren, door het inzetten van andere voorzieningen en meer in te zetten op preventie.

Mensen aan het werk

Ook de opgave om meer mensen naar werk te begeleiden en minder Arnhemmers afhankelijk te laten zijn van een uitkering blijft. Voor inwoners in een kwetsbare financiële positie zorgen we voor toegankelijke regelingen, ruimere mogelijkheden met de Gelrepas en als dat nodig is hulp bij schulden.

Verduurzaming

Verduurzaming blijft speerpunt de komende jaren. We werken aan de uitvoering van de regionale energiestrategie, we gaan door met New Energy Made in Arnhem, en we stimuleren en verbinden initiatieven vanuit de wijken.

Aantrekkelijk en bereikbaar

Arnhem moet een aantrekkelijke en bereikbare vestigingsplaats blijven voor bedrijven. We spannen ons extra in voor bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid, energie en milieutechnologie.
Kunst en cultuur verlevendigt de stad en verbindt Arnhemmers met elkaar. Op cultureel gebied is de verbouwing van Museum Arnhem, die in 2020 plaatsvindt, van belang. Om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in Arnhem op peil te krijgen, moeten er meer woningen worden gerealiseerd, voor alle doelgroepen in verschillende prijsklassen.

illustratie infographic

Bij dit persbericht horen een infographic en een animatie. Beide zijn te zien via financien.arnhem.nl

Gerelateerde berichten